Odškodnenie

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby – pomoc poškodeným po dopravných nehodách, poškodeným nesprávnym lekárskym postupom, poškodeným pri pracovných úrazoch, pozostalým po obetiach dopravných nehôd ako aj obetiam násilnej trestnej činnosti. Poškodeným poskytujeme, na rozdiel od rôznych neadvokátskych spoločností ponúkajúcich odškodňovanie, komplexné právne služby, najskôr v trestnom konaní a potom aj v civilnom konaní.

Právne služby zahŕňajú:

  • Pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody (aj počítačovým programom PC Crash), poradíme s prvým výsluchom, vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania a samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde.
  • Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony.
  • Aktívnu účasť na vyšetrovaní dopravnej nehody s cieľom, aby nebolo konštatované zavinenie dopravnej nehody poškodeným, resp. aby prípadná spoluvina poškodeného bola v minimálnej možnej miere, resp. aby nemala vplyv na vznik škodlivého následku, ktorý pri nehode klient utrpel, čo zahŕňa poradu s klientom a našu osobnú účasť pri všetkých vyšetrovacích úkonoch a kontaktoch klienta s týmito vyšetrovacími orgánmi v príslušnom konaní.
  • Vyčíslenie, zdokladovanie a uplatňovanie všetkých oprávnených nárokov poškodeného na náhradu škody voči škodcom, poisťovniam a zastupovanie pred súdmi v prípade, ak odmietnu poskytnúť plnenie.
  • Aktívne uplatňovanie nárokov nemajetkovej ujmy, ako aj trov spojených s uplatňovaním nároku klienta.

Ako postupovať ak sa Vám stala dopravná nehoda? Prečítajte si tu ››