Právne služby

Okrem dopravných nehôd, pracocných úrazov a nesprávnych lekárskych postupov, poskytujeme klientom komplexné právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva, správneho a pracovného práva.

Občianske právo:

 • Zastupovanie klientov v sporových konaniach pred súdmi
 • Poistné udalosti a spory z poistenia
 • Spory vo veciach vlastníctva, podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Spisovanie listín o právnych úkonoch

Obchodné právo:

 • Zastupovanie klientov v sporových konaniach
 • Právo obchodných spoločností
 • Vymáhanie pohľadávok z obchodného styku

Trestné právo:

 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodených

Správne právo:

 • Zastupovanie klientov vo veciach priestupkov
 • Zastupovanie klientov v konaniach pred orgánmi verejnej moci