Verejný prísľub

Verejný prísľub spoločnosti JAVOR / TOKÁR advokátska kancelária, s.r.o. poskytnúť 2% zo zaplatenej odmeny po odškodnení záujmovým združeniam poskytujúcim pomoc obetiam.

Z každej odmeny advokáta za právne služby poskytnuté v súvislosti s odškodnením poškodeného za ujmu na zdraví po dopravnej nehode, pracovnom úraze alebo nesprávneho lekárskeho postupu advokátska kancelária poukáže 2 % z prijatej takej odmeny! Spoločnosť JAVOR-TOKÁR advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36 264 750, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 66151/B (ďalej len advokáti JAVOR-TOKÁR) adresuje touto formou v zmysle §850 Občianskeho zákonníka všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré s ňou majú uzavretú dohodu o poskytnutí právnych služieb vo veci uplatnenia náhrady škody a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch titulom škody a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej pri dopravnej nehode, pri nesprávnom lekárskom zákroku alebo pri pracovnom úraze (ďalej len „Klient“), s dňom uzatvorenia takejto dohody od 01.08.2015, tento verejný prísľub:

Z každej Klientom zaplatenej odmeny za právne služby poskytnuté advokátmi JAVOR-TOKÁR poukážeme 2 % na účet občianského združenia POMOCNÍČEK.

Tento verejný prísľub je účinný vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré uzatvoria dohodu o poskytnutí právnych služieb vo veci uplatnenia náhrady škody a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch titulom škody a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej pri dopravnej nehode, pri nesprávnom lekárskom zákroku alebo pri pracovnom úraze v čase od 01.04.2015.