Stal sa mi pracovný úraz

Samotní poškodení ani pozostalí nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni, či Inšpektorátu práce. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav.

Ak má zamestnanec alebo blízka osoba poškodeného, či usmrteného zamestnanca pochybnosti o splnení si povinností zamestnávateľom, navrhujeme okamžite kontaktovať príslušný Inšpektorát práce.

Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. Menšie úrazy je povinný zaevidovať v knihe drobných úrazov pre prípad, ak by sa následky úrazu prejavili neskôr.

Pracovný úraz, pri ktorom zamestnanec utrpel ťažkú ujmu ( PN nad 42 dní alebo ak určí lekár, že sa jedná o ťažkú ujmu ) prípadne smrť, vždy vyšetrujú orgány príslušného Inšpektorátu práce. Oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ.