Právne služby pri dopravných nehodách

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb pri dopravných nehodách a pri prešetrovaní rôznych poistných udalostí. Postupne prirodzene vznikla požiadavka klientov, ktorých sme úspešne obhajovali pri dopravnej nehode, aby sme im po preukázaní skutočnosti, že dopravnú nehodou nezavinili, ale naopak, sú jej obeťami, vymáhali nároky na náhradu škody od vinníka dopravnej nehody.

Postupom času tak prišlo k prirodzenej špecializácii našej advokátskej kancelárie na uplatňovanie nárokov odškodnenia. Popri odškodnení dopravných nehôd sme sa postupne začali zaoberať aj odškodnením poškodených pri pracovných úrazoch a poškodených v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ako aj odškodnením pozostalých po obetiach dopravných nehôd a dosiahli sme odškodnenie pre klientov v mnohých ťažkých a komplikovaných prípadoch. V súčasnosti už poskytujeme pomoc poškodeným na celom území Slovenska. Poslednou oblasťou, o ktorú sme rozšírili našu špecializáciu je odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Právne služby poskytované našou kanceláriou v oblasti odškodňovania dopravných nehôd (analogicky aj pri iných typoch odškodnenia) zahŕňajú:

  • Aktívnu účasť na vyšetrovaní dopravnej nehody s cieľom, aby nebolo konštatované zavinenie dopravnej nehody poškodeným, resp. aby prípadná spoluvina poškodeného bola v minimálnej možnej miere, resp. aby nemala vplyv na vznik škodlivého následku, ktorý pri nehode klient utrpel, čo zahŕňa poradu s klientom a našu osobnú účasť pri všetkých vyšetrovacích úkonoch a kontaktoch klienta s týmito vyšetrovacími orgánmi v príslušnom konaní.
  • Vyčíslenie, zdokladovanie a uplatňovanie všetkých oprávnených nárokov poškodeného na náhradu škody voči škodcom, poisťovniam a zastupovanie pred súdmi v prípade, ak odmietnu poskytnúť plnenie.
  • Aktívne uplatňovanie nárokov nemajetkovej ujmy, ako aj trov spojených s uplatňovaním nároku klienta.
  • Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vyšetrovaním dopravných nehôd a s tým, ako (príklad keď sme z vinníka Dopravnej nehody urobili poškodeného) pomôcť klientom pri ich objasnení.
  • Našim klientom pred prvým výsluchom vypracujeme analýzu dopravnej nehody, poradíme s prvým výsluchom, vysvetlíme možnosti a aj predpoklady smerovania vyšetrovania a samozrejme sa s klientom, ako jeho splnomocnený zástupca – advokát, zúčastníme prvého a potom každého jeho výsluchu na polícii, či na súde. Podľa potreby zabezpečíme aj odvoz – dovoz klienta na takéto úkony.